top of page

 Bezoekers voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de stichting B4Music, organisator van het BlïerOck festival en haar bezoekers vanaf 2 dagen voor en 1 dag na de daadwerkelijke datum van het BlïerOck festival (de daadwerkelijke datum word ruim van te voren aangegeven).

Legitimatie:

Op aanvraag van de organisator en/of de beveiliging is legitimatie verplicht. Met name voor het verkrijgen van alcoholische dranken dient op aanvraag aantoonbaar de leeftijd van 18 jaar bereikt te zijn.

Toegangscontrole/beleid:

Bezoekers kunne voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden.

Degene die zich hier niet aan onderwerpt kan de toegang tot het evenement geweigerd worden.

Het is verboden volgende zaken mee te nemen op de plaats van het evenement: huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.

Het is verboden om clubkleding alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden.

Het op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenir artikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke of het versreiden van enigerlei promotiemateriaal, is slechts toegestaan voorzover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen door de organisatie.

Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderente creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

Beeld en/of geluidsopname:

Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden.

Alle bezoekers geven door het betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en of te expoiteren.

Aanwijzingen:

Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie alsmede de beveileiging, politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker(s) onverwijld te worden opgevolgd.

Medewerkers van de organisatie alsmede de beveiliging en politie zijn ten alle tijde gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Verwijdering:

Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, dan wel aangewezen personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

Vluchtwegen:

Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden

Aansprakelijkheid:

Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

bottom of page